8 ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่า ออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลียมีความจำเป็นแค่ไหน มีขั้นตอนการขอวีซ่าออสเตรเลียอย่างไรการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย เราจำเป็นต้องมีการขอวีซ่าออสเตรเลียที่เรียกว่า Visitor Visa (subclass 600) เช่นเดียวกับการเที่ยวต่างประเทศอื่น ๆ โดยวัตถุประสงค์ของการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทนี้มีทั้งเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยม สันทนาการ และเรียนหนังสือในระยะสั้น ๆ ไม่เกิน 3 เดือน ทั้งหมดนี้มีระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน และห้ามทำงานหารายได้

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

ประเภทวีซ่าออสเตรเลียมีแบบไหนบ้าง ?

สำหรับคนไทย ถ้าคุณอยากเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลีย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จำเป็นต้องยื่นวีซ่าออสเตรเลียซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • วีซ่าออสเตรเลียถาวร 
 1. วีซ่าครอบครัวออสเตรเลีย สำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน ต้องการสัญชาติจากพ่อ แม่ ลูก หรือมีคู่สมรส ต้องใช้เอกสารต่าง ๆ ในการยื่นขอวีซ่า เช่น ใบจดทะเบียนสมรส หรือใบสูติบัตร 
 2. วีซ่าทำงานออสเตรเลีย สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในออสเตรเลีย โดยต้องมีความรู้ ประสบการณ์มาก หรือชำนาญสูงในสายงาน
 3. วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย สำหรับผู้ที่เข้ามาลงทุนในประเทศ โดยต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจมีเงินลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด และขอวีซ่าลงทุนแบบชั่วคราวก่อนเพื่อเปิดธุรกิจ
 • วีซ่าออสเตรเลียชั่วคราว
 1. วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย สำหรับผู้พำนักระยะสั้นเพื่อท่องเที่ยว เช่น เยี่ยมครอบครัว เพื่อน หรือญาติ เจรจาธุรกิจในระยะสั้น และศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน
 2. วีซ่าท่องเที่ยวและทำงานออสเตรเลีย สำหรับผู้ศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานในประเทศแบบชั่วคราว
 3. วีซ่าขอผ่านเข้า-ออกประเทศ สำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปยังประเทศอื่น ภายใน 72 ชั่วโมง
 4. วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย สำหรับผู้ศึกษาเต็มหลักสูตรระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาฯ
 5. วีซ่าทำงานชั่วคราวออสเตรเลีย สำหรับผู้ที่ทำงานในออสเตรเลียแบบชั่วคราว โดยต้องมีประสบการณ์และความชำนาญ หรือได้รับเชิญหรือการสนับสนุนจากองค์กร/หน่วยงาน

8 ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

โดยทั่วไปแล้ว การวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียสามารถยื่นได้ทั้งหมด 2 ช่องทาง คือ บนเว็บไซต์ออนไลน์และออฟไลน์ ณ สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งในบทความนี้เราจะขอกล่าวถึงการขอวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์บนเว็บไซต์ เพราะเป็นวิธีขอวีซ่าออสเตรเลียที่ค่อนข้างง่ายและใช้เวลาน้อยกว่า โดยมี 8 ขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมเอกสาร

เอกสารคือองค์ประกอบสำคัญที่เราต้องใช้ในการยื่นวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์ ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นภาษาอังกฤษ โดยเอกสารยื่นวีซ่าออสเตรเลียที่จำเป็นต้องใช้มีดังนี้

 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • ประวัติการเดินทางในหนังสือเดินทางทุกเล่ม (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรง อายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้ทำวีซ่าออสเตรเลีย
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลังเป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • จดหมายรับรองการทำงาน หรือ เอกสารที่มาของรายได้
 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินเดินทางไปยังออสเตรเลีย
 • เอกสารการยืนยันการจองที่พัก
 • รายละเอียดการเดินทางต่าง ๆ

และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นจะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ จากสำนักงานเขต ฯ 

2. สมัคร ImmiAccount

เนื่องจากผู้ยื่นวีซ่าออสเตรเลียต้องมีบัญชี ImmiAccount ก่อน เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โดยวิธีการสมัครมีดังนี้

 • เข้าไปที่ https://online.immi.gov.au/lusc/login
 • คลิก Create an ImmiAccount 
 • กรอก Email address เพื่อรับ Verification Code
 • ใส่ Verification code ที่ได้รับจาก Email Address
 • กรอกชื่อ-นามสกุล Email Address เบอร์โทรศัพท์ 
 • กรอกชื่อ Username รหัสผ่าน คำถามในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน 
 • คลิก Submit สมัครสมาชิก
วีซ่าออสเตรเลีย

3. กรอกข้อมูลและยื่นเอกสารออนไลน์

เมื่อมีบัญชีของ ImmiAccount แล้วให้ผู้ทำวีซ่าออสเตรเลีย Login เข้าไปยังบัญชีนั้น แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

 • คลิก New application
 • เลือกประเภทวีซ่าออสเตรเลีย Visitor Visa (600)
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครวีซ่าออสเตรเลียตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่ สถานะ วัตถุประสงค์การเข้าประเทศ รายละเอียดบน Passport ข้อมูลประชาชน เบอร์โทรศัพท์ การทำงาน รายได้ และอื่น ๆ
 • อ่านทำกฎระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจและเลือก Yes 

4. อัปโหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์

หลังจากกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์แล้ว ให้ผู้ขอวีซ่าออสเตรเลียแนบไฟล์รูปข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

 • เอกสารที่จำเป็นต้องยื่น ได้แก่ หนังสือเดินทางหน้าแรก ภาพถ่ายบุคคลที่กำหนด บัตรประชาชน และหลักฐานประวัติการเดินทาง

เอกสารอื่นที่สามารถยื่นเพิ่มเติมได้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย หลักฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หลักฐานการเงิน และหลักฐานการทำงาน เป็นต้น

5. ชำระเงินค่าขอวีซ่า

การชำระเงินค่าวีซ่าออสเตรเลียสามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Paypal, UnionPay และ BPay ทั้งหมด 192.1 AUD หรือประมาณ 4,500 บาท แบ่งเป็น

 • ค่าบริการขอวีซ่า Visitor Visa 600 ราคา 190 AUD (ประมาณ 4,410 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ราคา 2.1 AUD (ประมาณ 50 บาท)

6. รอรับ Email 2 ฉบับและการทำนัดหมายออนไลน์

ต่อจากนั้นผู้ขอวีซ่าออสเตรเลียจะได้รับเอกสารจำนวน 2 ฉบับ ผ่านทาง Email คือ แจ้งการได้รับเอกสารขอวีซ่าออสเตรเลีย และแจ้งให้ยืนยันตัวตนไบโอเมตริกซ์ที่ศูนย์พร้อม หมายเลข VLN ซึ่งมีขั้นตอนการนัดหมายดังนี้

 • เข้าไปยังเว็บไซต์ visa.vfsglobal.com/tha/en/aus
 • สมัครหรือ Login บัญชี VFS 
 • เลือกศูนย์ VFS ที่ต้องการเดินทางเข้าไปยืนยันตัวตน
 • คลิกเลือกหมวดหมู่การนัดหมาย Biometrics Submission Only
 • เลือกหมวดหมู่ย่อย Biometrics Submission
 • กรอก หมายเลข VLN ในช่อง applicant information.form label.label 23*
 • เลือกวันและเวลาที่สะดวกในการเดินทางไปยังศูนย์
 • รอรับ Email ยืนยันการนัดหมาย

7. การยืนยันตัวตนไบโอเมตริกซ์ที่ศูนย์

เมื่อถึงวันนัดหมาย ให้ผู้ทำวีซ่าออสเตรเลียเดินทางไปยังศูนย์ในเวลาที่นัดหมายไว้ และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ยื่นหนังสือเดินทางเล่มจริง เอกสาร Immi : Requirement to Provide Biometrics ที่มีเลข VLN และเอกสารเอกสารการนัดหมายจาก VFS
 • ชำระเงินค่าดำเนินการตรวจไบโอเมตริกซ์ผ่าน VFS Global จำนวน 735 บาท

โดยสำหรับการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมอาจมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 • บริการห้องรับรองพิเศษ 3,000 บาท
 • บริการนอกเวลาทำการ 2,100 บาท
 • บริการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 480 บาท
 • บริการรับรองเอกสาร 50 บาท
 • บริการพิมพ์ท์เอกสารแผ่นละ 25 บาท
 • บริการสแกนเอกสารและส่งผ่าน Email 25 บาท

8. รอผลวีซ่าทาง Email

ผู้ยื่นวีซ่าออสเตรเลียคุณสามารถรอรับผลวีซ่าผ่านทาง Emailของตนเอง ซึ่งภายในจะจดหมายมีการระบุข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ สถานะการสมัคร เงื่อนไข วันที่อนุมัติ วันแรกและวันสุดท้ายที่เดินทางเข้าออสเตรเลียได้ ระยะเวลาที่สามารถพำนัก เข้า และออกประเทศออสเตรเลียได้หลายครั้งใน 1 ปี และอายุวีซ่าที่ได้รับ

วีซ่าออสเตรเลียไม่ผ่าน

ปัจจัยที่อาจมีผลให้ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียไม่ผ่าน

ถ้าคุณกังวลว่าจะยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่ผ่าน คุณควรคำนึงและเตรียมตัวให้ดีเกี่ยวกับปัจจัยต่อไปนี้

 • การเงิน ไม่มีเงินก้อนใหญ่มากพอ อาจถูกมองว่าตั้งใจเข้ามาทำงานและหาเงิน
 • การงาน กำลังตกงาน มีงานทำแต่ไม่มั่นคง หรือหลักฐานการงานไม่มีน่าเชื่อถือมากพอ
 • ความเหมาะสม เคยได้รับวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย แต่อยู่นานเกินไป หรือนานกว่าวีซ่ากำหนด 
 • ประวัติวีซ่า เคยโดนปฏิเสธวีซ่ามาก่อน หรือมีประวัติอยู่อย่างผิดกฎหมาย ทั้งประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอื่น ๆ 
 • ความสัมพันธ์กับคนในประเทศ มีครอบครัวหรือคนรู้จักอาศัยอยู่เยอะ เพราะอาจทำให้ถูกมองว่า มีแนวโน้มจะหนีวีซ่า

สรุป

การขอวีซ่าออสเตรเลียไม่ใช่เรื่องยาก แค่มีเอกสารและการเตรียมตัวที่พร้อม ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่คุณมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนก็สามารถไปเที่ยวได้แล้ว

หลังจากนั้นก็ถึงเวลา จัดกระเป๋าเดินทาง เพื่อไปทำกิจกรรมสนุก ๆ สูดอากาศบริสุทธิ์ และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งมีให้เลือกมากมายเหมาะกับคนทุกช่วงวัยและออสเตรเลียก็ยังเป็นประเทศที่มีคนเอเชียอยู่ค่อนข้างเยอะ ทำให้คุณไม่ต้องกลัวว่าจะคิดถึงอาหารไทยเลย ซึ่งเมื่อพูดถึงการเที่ยวออสเตรเลียหน้าหนาวแล้ว ที่นี่มีกิจกรรมให้คุณมากมาย เช่น เล่นสกี สโนว์บอร์ด หรือเข้าร่วมงานประจำปีอันครึกครื้น

แล้วอย่าลืมเช่าเสื้อกันหนาว สำหรับตะลุยหิมะและสัมผัสอากาศเย็นที่ Rent a Coat สถานที่ที่มีชุดกันหนาวราคาหลักพันให้คุณเลือกเช่าและซื้อมากมายหลายรูปแบบ ทั้งเสื้อกันหนาว กางเกงกันหนาว รองเท้าลุยหิมะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งตัวในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน และเรายังมีบริการซักและซ่อมแซมเสื้อกันหนาวขนเป็ด ผ้าขนสัตว์ ผ้าวู และรองเท้าหน้าหนาว

Search